Sandra van der Vorm

Geachte lezer, mijn naam is Sandra van der Vorm. Ik ben allround logopediste en werk nu 20 jaar met liefde en enthousiasme in de vrije vestiging èn daarbuiten voor verlevendiging en verdieping van mijn handelen in de praktijk.

Ik ben 24 jaren geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, behaalde vele geregistreerde activiteiten daartoe en ben Direct Toegankelijk gecertificeerd logopedist.

Met een warm hart ontvang ik u.
Graag vertel ik u over mijn ontwikkelingen, kennis en kunde.
Ik ben hooggemotiveerd om bij te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de mens en het realiseren van diens potentieel en dat van onze samenleving locaal, landelijk en wereldwijd.

In de zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar ben ik gespecialiseerd in diverse communicatietechnieken  zoals het analyseren van communicatieve intenties bij baby’s en dreumesen, borstvoeding – de basis van ons spreken, de ordening van de mens van waaruit taal groeit van 0 t/m 12 jaar, Totale communicatie, taaldenkstimulerende gesprekstechnieken, voorleestechnieken, ervaringsgerichte taaltraining, specifieke tekstbegripstraining en spellingsbehandeling t/m aangrenzend dyslectie en kritische diagnostiek dyslectie. Meermaals rondde ik basic life support/ EHBO ten behoeve van veilige behandelingen af.

Daarnaast behoren het geven van schisisbehandelingen, behandelingen bij verbale ontwikkelingsdyspraxie, behandelingen bij autisme, PDD-NOS en ASS, verstandelijke uniekheden van “laag” tot “hoog”begaafd en stotteren ook tot mijn vaardigheden.
Met name voor deze doelgroepen, met mijn grootste wens elk mens tot een ‘gehoord en gerespecteerd persoon’ in deze wereld te maken, ben ik geaccrediteerd Trainer Totale Communicatie aanvullend geschoold voor het aanpassen en kiezen van alternatieve communicatiemiddelen.

In en rondom Bethlehem gaf ik jarenlang leiding en invulling aan het Communicatie-traject in scholen. Daarbij heb ik met plezier directies, leerkrachten en cliënten in mond-.  spraak- en taalgroepen begeleid vanuit Nederlandse Kerken.

Ook in Nederland werk ik vanuit de praktijk samen met leerkrachten t.b.v. aangemelde kinderen vanuit volledige samenwerking met de ouder.

Om de communicatieve ontwikkeling te plaatsen in de totale ontwikkeling van de mens heb ik verscheidene zijstudies gedaan, waaronder bewegingsleer, voedingsleer, cognitieve training  studies in het menselijk denken en het trainen van motorische vaardigheden in diverse sporten.
Rond 2006 werd ik Assistent-arts in de Ayurveda en volgde in 2007 polsdiagnostisering.

Tekstbegrip, lezen, spellen en schrijven is boeiend en belangrijk. Het opheffen van lees- en schrijfstoornissen heeft daarbij mijn aandacht. Naast bij- en nascholing op dit vlak onder andere bij José Schraven deed ik ervaring op met verschillende lees-, spellings- en schrijfmethoden. Mijn HBO-studie tot Logopedist heb ik aangevuld op universitair niveau aan de Europese Universiteit Sanskriet vanwege de oudheid van deze taal en de syntactische opbouw daarin.

Het gedrag van de pubers en de jong volwassenen heb ik in een ander licht mogen ervaren in mijn tijd en functie als Adjunct-directrice Particulier Middelbaar Onderwijs (MAVO, HAVO, VWO), parallel aan mijn praktijkvoering. Die ervaring met de jonge mens als leerling doet ander licht schijnen in mijn behandeling. De samenwerking als adjunct-directeur met de leerkrachten, het plaatsvervangend lesgeven bij nood en de contacten met de ouders hebben in behandelingen geleid tot het beter inpassen van de therapie in het leven van de (zeer) jong volwassene en de ouder.  Ik ben zeer dankbaar voor de tijd in het onderwijs.

Volwassen logopedische zorg heb ik tot op heden onder andere gegeven in de vorm van hyperventielatiebegeleiding, stemmassage, adem-stemtherapie, Alexander-therapie bij logopedie, Feldenkrais bij Logopedie, Lichtenbergmethode bij Logopedie en beroepslongziekten, alsmede dysfagie,  afasie, dysartrie, cognitieve of gedragsveranderingen, Amyotrofische Laterale Sclerose en PMS. Adem- en stemklachten behandel ik vanuit een perspectief waarin sensomotorische integratie, totale communicatie, voeding en beweging zijn meegenomen in het belang van herstel.  Voor het aanpassen en kiezen van alternatieve communicatiemiddelen ben ik aanvullend geschoold.

Bij zorg aan volwassenen is afhankelijk van de zorgvraag werken met mantelzorg essentieel voor een goede kwaliteit van behandelen.  Aanvullend geschoold in de psychologie voor cliënt- en mantelzorgbegeleiding is er bij emotionele ontregeling in mij diepgaand begrip voor innerlijke processen bij ziekte of onverwacht hersenletsel. Mijn ervaringen in het ziekenhuis als Hoofd afdeling Logopedie sterken de kwaliteit en preventie van ziekten in de eerstelijn.

Daarbij werk ik met inspiratie en gedrevenheid al  10 jaren hand in hand met de sensomotorische integratie van het kind en de volwassene. Ik heb hiervoor de opleiding tot Sensomotorisch Integratief Therapeut afgerond en samengewerkt met een zeer erkend Sensomotorisch Integratief Therapeut.

Ik draag graag bij in een positieve (zelfbeeld)ontwikkeling van de ander vanuit mijn ervaringen en onderneem daarom ook zorgkwaliteit- & vakbevorderende activiteiten met (aanstaand) vakgenoten.
Met liefde, geduld en begrip ben ik al 17 jaar 1e t/m 4e jaarstagebegeleider Logopedie en HBO-Afstudeerscriptiebegeleider.

Naast de betrokkenheid bij het HBO-onderwijs ben ik 20 jaar Kwaliteitsbegeleider Eerstelijnspraktijken en 15 jaar Coach afgestudeerd Logopedisten. De praktijk die ik leid scoort in onafhankelijke klantenervaringsmetingen 5 afgeronde jaren het cijfer 9 en werkt volgens de nieuwste beroepsrichtlijnen.

Ook ontwikkel ik cliëntcentraal zorgaanbod op maat en zorgprodukten sinds 2008 in de eerstelijn en de ziekenhuiszorg aansluitend op de nieuwste beroepsrichtlijnen.

Ik ben Post-HBO geschoold individuele trainingen en coaching aan groepen te geven èn opgeleid op het gebied van effectief management en kwaliteitszorg voor de Logopedie.

Politiek betrokken draag ik mijn steen bij aan goede zorg, burgerveiligheid, gezondheid en klimaatbewust handelen.

In mijn deelname aan 2 kwaliteitskringen in de periode 2000 t/m 2020 heb ik o.a. aandacht besteed aan de verbetering van anamnese en onderzoek en doelgroepsbehandelingen zoals de behandeling van cliënten die stotteren. In de jaren van 2007 tot en met 2015 heb ik ook meegedaan in diverse Logopedische werkgroepen, bezocht ik zorgverzekeraarsbijeenkomsten voor zorgverleners en nam deel aan het meedenken en behouden van logopedische screening groep 1-2 naast logopedische behandelingen eerstelijn.

Daarnaast heb ik in perioden in gemeentelijke werkgroepen gezeten waaronder van een locaal GOA-beleid, een VVE-project, JGZ- multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau en een Consultatiebureau samenwerking voor de gemeenten Zwartewaterland, Zwolle en Lelystad.

In eerstelijns koepelorganisatiesamenwerkingen en districtsvergaderingen draag ik bij aan het vak en middels het mogelijk maken van intercollegiale overleg en geven van intercollegiale consultaties draag ik bij aan de zorgkwaliteit van een specifieke cliënt/ cliëntgroep.

Van 2008 tot en met 2018 ben ik 10 jaar Afdelingshoofd Logopedie in een Nederlands Ziekenhuis geweest. Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de logopedische zorg aan baby’s, kinderen, volwassenen en senioren alsmede de samenwerking met alle specialisten en verpleegkundigen op de Intensive Care en voor patiënten met grote zorgvragen op het gebied van o.a. Cardiologie, Neurologie, Longen, KNO, kinderafdeling en PAAZ.  Kwaliteitsbewakend, kwaliteitsverhogend en zorgorganiserend is hier met goede terugkoppeling naar het ziekenhuisbestuur en alle afdelingen de zorg cliëntgericht sterk geïnnoveerd.

Op innovatief gebied heb ik internationaal logopedische zorg neer kunnen zetten van totaal lokaal onbekwaam naar totaal zelfstandig opgeleide dagbestedingmedewerkers. Ontwikkeld en begeleid in samenwerking met het Rode Kruis.

In mijn werk opereer ik met de volgende aandachtspunten:  klimaatbewust, veilig zijn,  vrede, coöperatie en gezond zijn.

De vormgeving van logopedie, de projecten waaraan ik deelneem en het gebruik van (mijn) communicatie zijn hier toenemend op afgestemd. Preventie van ziekten heeft mijn grondslag voor iedereen.

Mijn werk, alsmede dat van mijn teamleden en cliënten tijdens de behandelingen is volledig gecompenseerd in hout(papier)gebruik. De praktijk heeft sinds 2015 een directe investering in het behoud van een bosgebied met grote diversiteit voor insecten en dieren waaronder bijen in Nederland. De praktijk neemt haar verantwoordelijkheid voor haar gebruik en blijft dit in haar bestaan doen.

Voor het werk dat het hele team met de cliënten doet is volledige CO2compensatie. De praktijk beoogt duurzame energie in het belang van de wereld (de belangrijke IPCC-doelen) en neemt sinds 2018 deel aan Windmolenparken in de EU. Windenergie is de schoonste en beste optie om CO2-uitstoot te verminderen.

De praktijk door mij opgericht recyclet oefenmaterialen en meubels.

Zij draagt financieel bij aan de vogelbescherming in Nederland en voor dieren in de hele wereld draagt de praktijk financieel bij aan het Wereld Natuurfonds. Samen met Natuurmonumenten stimuleert de praktijk kinderen de natuur in te gaan en haar functie en meerwaarde te ontdekken.

De praktijk wil doelstellingen gesteld in het Intergovernmental Panel Climate Change ondersteunen om deze wereldwijd te realiseren in het belang van gezond en veilig zijn op aarde.

Cliënten, studenten logopedie en logopedisten worden daarnaast op verschillende inspirerende manieren incidenteel betrokken op onderwerpen gezond zijn met voeding, beweging en logopedie, veilig zijn, vredig samenwerken, positief taaldenken en taalproduceren, zorg voor dieren, de natuur en een klimaat- en mensvriendelijke energie-transitie.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ondersteun ik de vakgroep en specifiek de eerstelijns logopedisten in hun belangrijke en onderschatte functie in onze samenleving.  Het Sociaal Economisch Onderzoek naar Logopedie toont het belang en de Nationale Zorgautoriteit heeft in 2016 met haar berekeningen de waarde ervan erkent. Ik ondersteun het werk verbonden aan de  International Association of Communication Sciences and Disorders en de Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne.

Graag ben ik er voor u in wat ik kan bieden als ervaren, gespecialiseerd logopedist, SI-trainer en TC-trainer alsmede daarbuiten aan u kan bieden.
Ik ben voor u bereikbaar op tel:  06- 270 700 87 , voicemails beantwoord ik binnen 1 werkdag.

Particuliere inkoop van zorg is mogelijk in deze organisatie. Al uw logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basiszorg (voor volwassenen geldt alleen het wettelijk eigen risico). Deze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2021 en heeft de intentie voor laagdrempelige zorg voor iedereen gecontracteerde zorg toegankelijk te houden.

Emma Colstee

Ik ben Emma, allround logopediste en in 2018 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Almere.

Ik werk met veel plezier sinds april 2021 bij Logopediepraktijk Lelystad. Ieder mens is uniek en belangrijk. Ik vind het daarom belangrijk naast de beroepsrichtlijnen, goed te kijken naar wat een cliënt nodig heeft en motiveert. Zo kunnen wij er samen een succes van maken!

Naast HBO Allround logopedist ben ik opgeleid en gespecialiseerd in de doelgroep volwassenen. Ik heb gewerkt in een verpleeghuissetting en heb ervaring opgedaan bij een revalidatiecentrum. U kunt bij mij terecht voor het behandelen van slikstoornissen en spraak- en taalstoornissen ten gevolge van neurologische aandoeningen zoals een beroerte, CVA of dementie.

Ook heb ik door middel van cursussen en ervaring kennis opgedaan met: o.a. adem- en stemproblemen, larynxmanipulatie en chronische hoestklachten (SPEICH-C). Samen met de expertise van Sandra en Jacoline borgen wij een prachtige brug in zorg aan huis en in de praktijklocaties voor senioren. Wij zijn alle 3 verbonden aan een kwaliteitskring waarbij ik deelneem aan de kwaliteitskring Neurologie.

Naast het werken met volwassenen werk ik ook al jaren graag met kinderen, zij zijn ook belangrijk nu en in de toekomst. Een goede communicatieve ontwikkeling maakt meer mogelijk voor het kind, het land en de wereld waarin wij samen leven. Ik heb mij gespecialiseerd in articulatiebehandelingen middels Metaphon en voer daarnaast ook met veel plezier en ervaring taalbehandelingen uit.

Mijn doel is het beste uit de cliënt te halen en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Ik zoek graag naar manieren om de logopedische behandeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en speel hiermee in op de wensen en behoeften van de cliënt. Tegelijk werk ik vanuit kwaliteitseisen en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici daarbij continu werkend aan bij- en nascholing, innovatie- en socialisatie-activiteiten van het vak en activiteiten die mijn handelen als logopedist verder verhogen in kwaliteit.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-44855426

Evelien van Beek-Witteveen

Mijn naam is Evelien van Beek-Witteveen en ik ben afgestudeerd in 2007. Mijn werkervaring heb ik volledig opgedaan in de vrije vestiging. Ik heb gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en mijn afstudeerperiode stond in het teken van ‘Oro-Myofunctionele Therapie’ (mondtrainingen). Na mijn studie heb ik mij met veel enthousiasme in dit onderwerp verder gespecialiseerd.

Sinds 2007 sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Teven neem ik sinds 2008 deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.

Inmiddels ben ik een aantal jaar geregistreerd als preverbaal logopedist waarbij samengewerkt wordt met o.a. het consultatiebureau of het ziekenhuis.

Middels cursussen heb ik mij verder ook gespecialiseerd in stotterbehandelingen bij kinderen en geef ik taal-tekentherapie. Verder ben ik ervaringsgericht gespecialiseerd in het geven van stotterbehandelingen bij volwassenen, mime-therapie, stembehandelingen en behandelingen voor hyperventilatie. Ook heb ik ervaring opgedaan in spraak/slikbehandelingen na operaties in het mondgebied.

Inmiddels ben ik sinds 2010 ook stagebegeleider wat ik met veel plezier doe. De stagiaires krijgen een volledige training waarbij vakinhoud, wet- en regelgeving en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Zo bereid ik elke stagiaire voor op het leveren van kwaliteitszorg met plezier voor het vak.

Ik bied intercollegiale ondersteuning aan net-afgestudeerde logopedisten en herintreders middels een intensieve wekelijkse training. Deze aanvullende training heeft als doel dat cliënten een kwalitatief goede zorg krijgen. Daarnaast heeft het als doel dat de collega-logopedist ruimte krijgt voor verdere (persoonlijke) ontwikkeling als behandelaar.

Ieder mens is van betekenis. Dat is de visie van de praktijk en dat is inmiddels ook mijn persoonlijke visie geworden. Dat betekent voor mij dat ik kijk naar het kind of de volwassene áchter de hulpvraag. Samen mogen groeien naar een sterkere communicatie of een veiligere manier van eten/drinken ervaar ik als dankbaar werk. Ook de cliënten laten met regelmaat hun dankbaarheid zien door een 9 of 10 in te vullen op het klanttevredenheidsonderzoek.

Logopedie is een prachtig vak!

U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-11863966

Moïse de Graaf

Hallo, ik ben Moïse de Graaf, allround logopediste, in 2022 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Almere.

Ik vind logopedie een mooi vak omdat je mensen kunt helpen communicatieve vaardigheden aan te leren. Iedereen heeft elke dag communicatie nodig, communicatie is niet weg te denken uit het dagelijks leven. Daarom vind ik het belangrijk er voor mensen met communicatieve beperkingen te zijn. Ik vind het erg bijzonder om een bijdrage aan hun leven te kunnen leveren en dat motiveert mij om voor elke cliënt te kijken welke zorg en aanpak het beste werkt. Samen bereiken wij de doelen.

Tijdens mijn opleiding ben ik erachter gekomen dat ik graag met kinderen werk. Hun spontaniteit, eerlijkheid en leergierigheid inspireren mij. Kinderen leren mij dat naast het behandelen, het hebben van plezier ook erg belangrijk is en plezier helpt bij het toepassen van het geleerde op langere termijn.
Op de opleiding heb ik werkervaring kunnen opbouwen tijdens de verschillende stageperiodes. Ik heb ervaring kunnen opdoen op verschillende speciaal basisonderwijsscholen en in logopediepraktijken.

Wat een cliënt leert tijdens een behandeling trainen we voor het dagelijks leven. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich dan ook op het vergroten van het effect van de logopedische behandeling in de thuissituatie. Door een goede overdracht van de logopedische oefeningen naar andere situaties buiten de behandeling kan de hulpvraag beter en sneller worden beantwoord.
Ik denk daarom graag mee in mogelijkheden van de cliënt en diens omgeving zodat de zorg op maat is gemaakt, passend bij de wensen, behoeften en situatie van de cliënt en de ouder.

Vanaf maandag 22 augustus 2022 zal ik het team van logopedisten bij Logopediepraktijk Lelystad ondersteunen. Ik heb genoten van de introductie op de mooie locaties en de vakkundige collega’s. Ook geniet ik van de variaties in samenwerking die deze verschillende locaties mogelijk maken.

Naast het werken, breid ik mijn kennis graag uit en houd ik deze up-to-date met het volgen van verschillende scholingen.
Deze zomer volg ik met mijn team nascholing op het gebied van fonologie, spelling en de methodische opbouw in het aanleren van stappen in de fonologische ontwikkeling op schrift, de spellingsregels.

Ik ben werkzaam op de maandag, dinsdag en woensdag.
U kunt mij op al mijn werkdagen telefonisch bereiken op telefoonnummer: 06-36301378.
Spreekt u a.u.b. een voicemail in als ik de telefoon door bijvoorbeeld een behandeling niet direct kan beantwoorden.
Ik bel u binnen een werkdag terug om uw vragen te beantwoorden en/of de eerste afspraak in te plannen.